TERMS AND CONDITIONS

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen „obchodní podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje na www.aerosim.cz

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující” či „zákazník”).

Údaje o prodávajícím:

Firma: David Jandečka

Martinov 278, 277 13, Záryby, Česká republika
IČO: 74985191

Bankovní spojení:

Č.ú.: 2000069664 / 2010 (Fio banka)

e-mailová adresa: [email protected] (dále jen jako „prodávající”)

1.3 Zákazníkem simulátorového centra AEROSIM.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „ObčZ”) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele”).

1.5 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel tak, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a ustanovení čl. 3.6, 6.1, 6.2, 6.3, těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.

1.6 Objednáním zážitku prodávající potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ A POSTUP UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Prodávající jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v rozsahu platného živnostenského oprávnění. Prodávající přímo nebo prostřednictvím třetích osob poskytuje služby.

2.2 Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Za kupujícího se v rámci a pro účely těchto obchodních podmínek považuje i více osob, pokud jednají společně, případně pokud za ně jedná osoba pověřená. Z právních úkonů jsou zavázáni společně a nerozdílně.

2.3 Kupující – podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je let v leteckém simulátoru (pobyt v kabině leteckého simulátoru „Messerschmitt Bf 109“ včetně interaktivního ovládání simulátoru) a dárkový certifikát (elektronická či papírová verze na základě volby při objednávce) vybraný z katalogu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího, uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o letu dostupné na https://aerosim.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o letu včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny jsou uváděny bez DPH (prodávající není plátcem DPH).

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: – kupující odešle vyplněný objednávkový formulář zveřejněný na stránkách prodávajícího; – prodávající zašle elektronicky objednávku s údaji pro uskutečnění platby; – kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace odeslání objednávky na tomto internetovém obchodě. Od okamžiku uzavření vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu služby.

3.2 Prodávající poskytne služby specifikované na základě elektronické objednávky a závazného návrhu prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že zrealizuje let v leteckém simulátoru na základě dohody s kupujícím a v objednaném rozsahu v souladu s platným právním řádem České republiky

3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas a to před uskutečněním letu na simulátoru a případně před zasláním dárkového certifikátu.

3.5 V případě že, se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese [email protected] nebo na adresu prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, kódu dárkového certifikátu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3.6 Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnutí zpětné kompenzace v podobě finanční náhrady, v případě, že zákazník neprovede storno rezervace do 48 hodin a to písemně či telefonicky před samotným začátkem objednané a zaplacené služby.

3.7 Kupující nemůže za žádných okolností odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si poskytované služby nebo zboží zakoupil od prodávajícího prostřednictvím třetí osoby nebo subjektu jako jsou slevové portály, partnerské internetové obchody a ostatní prodejci. V takovém případě kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny za služby nebo zboží.

 

4. PLATBA

4.1 Platba je bankovním převodem na účet č.: 2000069664 / 2010, vedený u Fio banka, a.s. Dárkový certifikát bude zaslán pouze po zaslání platby předem, bankovním převodem dle instrukcí v elektronické objednávce.

4.2 Let na simulátoru bude zrealizován po dohodě termínu a po řádném zaplacení ceny vybraného letu (dárkového certifikátu).

 

5. TERMÍN LETU NA SIMULÁTORU A DODÁNÍ DÁRKOVÉHO CERTIFIKÁTU

5.1 Dodání dárkového certifikátu je vázáno na platbu předem, tedy bankovním převodem na účet uvedený na objednávce, která je zaslána elektronicky po potvrzení objednávky. Dárkový certifikát bude dodán, v případě elektronické verze do 2 dnů / 48 hodin, v případě papírové verze (poštou) do 7 dnů od obdržení platby na účet prodávajícího.

5.2 Termín letu na simulátoru je nutné rezervovat na https://aerosim.cz/rezervace.

5.3 Doba platnosti objednaného letu na simulátoru a dárkového certifikátu je maximálně 12 MĚSÍCŮ od objednání letu – data uvedeného na objednávce.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nebo poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu letu na simulátoru z důvodu omezené volné kapacity či například při využití simulátoru na firemních akcích.

6.3 Platnost dárkového certifikátu je 12 MĚSÍCŮ, reklamace na pozdější uplatnění certifikátu budou sjednány individuálně, prodávající si však vyhrazuje právo prošlý dárkový certifikát neakceptovat.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

7.1 Zákazník se zavazuje dodržovat bezvýhradně instrukce osoby, pověřené vedením simulátoru (dále jen jako „instruktor simulátorů“).

7.2 Každý zákazník je informován instruktorem simulátorů o způsobu jak zacházet s jednotlivými ovladači simulátoru pro zamezení vzniku škody. V případě, že zákazník způsobí poskytovateli škodu (zejména poškození technického vybavení simulátoru apod.), je povinen takovou škodu uhradit v plné výši, a to na požádání poskytovatele buď ihned (škoda do 4 999,90 Kč), nebo do deseti dní (škoda od 5 000,00 Kč).

7.3 Prodávající je oprávněn přiměřeně úhradu škody snížit, jestliže zákazník prokáže, že postupoval v souladu s pokyny instruktora a zároveň postupoval přiměřeně, vzhledem ke specifice poskytované služby.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

8.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

8.4 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ”).

9.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech: a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího”) v elektronické podobě. b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího. c. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu. d. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí podle § 5 ZOOÚ s těmito skutečnostmi: a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě. b. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího. c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho, která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu. d. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu. e. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů. 8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.